1
1
1
1
1
நாட்டு கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு
நாட்டு கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு

மூன்று மாத நாட்டு கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு. இரண்ட...

jercy cow
jercy cow

jercy Male cow 10 month old place -Nelliaddy

பிறீசியன் பால்மாடு
பிறீசியன் பால்மாடு

முதலாம்ஈற்று 8 மாதம் நிரம்பிய பசுக்கன்றுடன் பால்மா...

oil painting art
oil painting art

A4 3500. B4 4500. A3 6000 All with frame

Nikon D5300
Nikon D5300

Nikon D5300 very good condition, Lens 18-140mm, fo...

Sun Direct Dish TV
Sun Direct Dish TV

Used but good condition

ஜெர்சிபசுக்கன்று
ஜெர்சிபசுக்கன்று

11 மாதம்நிரம்பியபசுக்கன்று விற்பனைக்குஉண்டு. நெல்ல...

 • நாட்டு கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு
  நாட்டு கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு
  Used LKR 550.00
  மூன்று மாத நாட்டு கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு. இரண்டு மாத குன்சு ஒன்றின் விலை 380. மூன்று மாதகுன்சு...
  Detail

 • jercy cow
  jercy cow
  Used LKR 70,000.00
  jercy Male cow 10 month old place -Nelliaddy
  Detail

 • பிறீசியன் பால்மாடு
  பிறீசியன் பால்மாடு
  Used LKR 135,000.00
  முதலாம்ஈற்று 8 மாதம் நிரம்பிய பசுக்கன்றுடன் பால்மாடு விற்பனைக்கு. தற்போது சினைப்படுத்தபுபட்டுள்ளது....
  Detail

 • oil painting art
  oil painting art
  Used LKR 3,000.00
  A4 3500. B4 4500. A3 6000 All with frame
  Detail

 • Nikon D5300
  Nikon D5300
  Used LKR 84,500.00
  Nikon D5300 very good condition, Lens 18-140mm, focuse light. One hand used. Around 4000 pictures t...
  Detail

 • Sun Direct Dish TV
  Sun Direct Dish TV
  Used LKR 3,200.00
  Used but good condition
  Detail

 • ஜெர்சிபசுக்கன்று
  ஜெர்சிபசுக்கன்று
  Used LKR 25,000.00
  11 மாதம்நிரம்பியபசுக்கன்று விற்பனைக்குஉண்டு. நெல்லியடி
  Detail