1
1
1
1
1
House for sale in Delgoda
House for sale in Delgoda

දෙල්ගොඩ උඩුපිල වෑබොඩ මාර්ග අංක 210 බස් මාර්ගයේ...

Land for sale in Delgoda
Land for sale in Delgoda

නව නුවරපාරට කි.මී. 1 කිරිබත්ගොඩට කි.මි. 10 කඩවත...

House for sale in Delgoda
House for sale in Delgoda

නව නුවර පාරට 200M කඩවත අධිවේගී පිවිසුමට 5Km (වි...

House for Sale in Delgoda
House for Sale in Delgoda

වෙන්දේසි වත්තක පිහිටි දෙමහල් නිවස. බිම් මහල සම්...

 • House for sale in Delgoda
  House for sale in Delgoda
  LKR 5,800,000.00 New

  දෙල්ගොඩ උඩුපිල වෑබොඩ මාර්ග අංක 210 බස් මාර්ගයේ මීටර් 100 ඇතුළට ඇති පර්.7.5 ඉඩමේ ඇති අංග සම්පූර්ණ...

  Detail

 • Land for sale in Delgoda
  Land for sale in Delgoda
  LKR 7,500,000.00 New

  නව නුවරපාරට කි.මී. 1 කිරිබත්ගොඩට කි.මි. 10 කඩවතට කි.මී. 8 පාර අඩි 12යි තාර දමා ඇත. නිස්කලංක පරිසර...

  Detail

 • House for sale in Delgoda
  House for sale in Delgoda
  LKR 18,500,000.00 New

  නව නුවර පාරට 200M කඩවත අධිවේගී පිවිසුමට 5Km (විනාඩි 5 කාලය) කිිරිබත්ගොඩ නගරයට 6Km (විනාඩි 5 කාලය)...

  Detail

 • House for Sale in Delgoda
  House for Sale in Delgoda
  LKR 5,000,000.00 New

  වෙන්දේසි වත්තක පිහිටි දෙමහල් නිවස. බිම් මහල සම්පූර්ණයෙන් නිම කර ඇත. (ටයිල් කර ඇත.) නල ජලය / විදුල...

  Detail